Artiklar, tips och guider

PERSONALCYKEL​

Personalcykel (förmånscykel) är en förmån som uppstår när arbetsgivaren köper, leasar eller hyr en cykel som medarbetaren får använda privat. Denna förmån ska precis som andra förmåner deklareras och beskattas baserat på utrustningens uppskattade värdeminskning, d.v.s. cykelns och den övriga utrustningens marknadsvärde fördelat på dess beräknade livslängd.

Vi på bike fixx har lång erfarenhet av personalcykel-konceptet och erbjuder en unik och hög servicenivå från det ögonblick du tar emot cykeln. 

Hos oss kan du vara säker på att du får cykelservice i världsklass.

Såhär enkelt är det att komma igång med personalcykel

1. Intresseanmälan till oss på Bike Fixx. Presentation av cyklar, upplägg och regelverk för förmånscykel samt förmånsberäkningar.

Kontaktperson: Erik Vikengren

2. Företaget presenterar möjligheten till personal/förmånscykel för sina anställda. Ramar för prisnivå och urval avgörs av företaget gentemot de anställda.

3. Företaget återkopplar till Bike Fixx om beställning. En kreditprövning görs hos vår finansiella samarbetspartner. Finanspartnern erbjuder finansieringsavtal med sedvanliga villkor för leasing, finns även möjlighet att lägga till försäkring i avtalet. Efter godkännande är dags att lägga beställning på cykel.

4. Beställning av cykel på www.meridastore.se, företaget erhåller en unik ”förmånskod” som ska anges i varukorgen vid beställning. Förmånskoden innebär att det är en beställning för ett leasingavtal och inte ett konsumentköp. Beställning sker under en avtalad tidsbegränsad period. Hjälp med modellval och storlekar etc. ges via kontakt med Erik Vikengren alt. livechat.

5. När tidsfristen för beställningen gått ut skickas en samlad orderbekräftelse till företaget över beställda varor samt en tillhörande lista med vad resp. anställd har beställt. Vid önskemål kan även en förmånsberäkning bifogas. Efter accept av orderbekräftelsen tecknas ett leasingavtal mellan företaget och finanspartnern enligt sedvanliga villkor för leasing.

6. Leverans av cykel. Företag kontaktas av Bike Fixx när det är dags för leverans av monterade och justerade cyklar. Bike Fixx blir den anställdes motpart vid ev. frågor kring cykeln och hjälp med service och inställningar.

7. När samtliga cyklar är utlevererade, skickas ett leveransgodkännande till finansbolaget och leasingavtalet är nu aktiverat mot företaget.

8. Service. Det finns möjlighet att teckna serviceavtal med Bike Fixx.

9. Vid avtalstidens slut vanligtvis efter 36 månader, skall cyklarna/leasingobjekten köpas ut till restvärde av företaget som nu blir ägare till cyklarna. Företaget kan välja att låta de anställda köpa ut cyklarna alt. fortsätta att nyttja dem med ett förmånsvärde. Väljer företaget att låta de anställda köpa ut cykeln skall ett marknadsvärde beaktas.

Frågor och svar

Vad är en Personal /förmånscykel?

En förmånscykel är när ett företag köper, leasar eller hyr en cykel som en anställd sedan får nyttja fritt. För nyttjanderätten ska man enligt Skatteverkets riktlinjer beräkna ett förmånsvärde som läggs på ovanpå den anställdes skattegrundande lön.

Vad är en tjänstecykel?
En tjänstecykel är en cykel som köps in av företag för att användas i tjänsten dvs nyttjas av företagets anställda eller kunder och inte för privat bruk. Här påläggs inget förmånsvärde.

Vad innebär bruttolönejustering?
Bruttolönejustering används ofta när man erbjuder en anställd en förmån men önskar att det ska vara kostnadsneutralt för företaget, dvs. den anställdes bruttolön minskas med kostnaden för förmånen.

Vad innebär nettolönadrag?
Nettolöneavdrag är ett avdrag på lön efter skatt och påverkar inte den anställdes bruttolön. Nettolöneavdrag påverkar inte den anställdes pensions- eller sjukpenningsgrundande lön.

Vilket pris kan den anställde köpa loss cykeln för efter avslutad avtalsperiod, restvärde enligt finansbolaget eller marknadspriset?
Reglerna enligt skatteverket är att det är marknadsvärdet som gäller. Säljs cykeln till ett restvärdet som ev. understiger marknadsvärdet skall överskjutande belopp förmånsbeskattas.

När avtalstiden är slut måste företaget köpa ut cyklarna till restvärdet?
Företaget förbinder sig genom avtalet att köpa ut cyklarna till restvärde men kan hänvisa restvärdet till annan part.

Går det att höja månadsbeloppet så att det inte finns något restvärde kvar?
Nej vid leasing ska det finnas ett restvärde vid avtalstidens slut.

Finns det ett alternativ att lämna cyklarna i retur efter avtalstid?
Nej enligt leasingavtalet finns det ingen möjlighet att lämna cyklarna i retur.

Om en anställd slutar, kan man bryta avtalet? Generellt går det att avbryta avtalet i förtid?
Som med alla lån så skall ju återbetalning ske, dock går det att förtidslösa. Företaget kan även överlåta avtalet/cykeln på annan part.

Är momsen på leasingkostnaden för cykeln avdragsgill för arbetsgivaren?
Om cykeln används i tjänsten är det fullt avdrag för momsen, används cykeln enbart privat medges inget avdrag för moms. Används cykeln både i tjänsten och privat skall en uppskattning ske av hur stor del tjänsteanvändningen är och moms kan dras för den delen. En fråga som avgörs av arbetsgivaren.

Finns det beloppsbegränsningar på inköpspriset, då det är stor prisskillnad på olika cykelmodeller?
Merida har många olika modeller av cyklar i olika prisklasser. Arbetsgivare kan ha olika policys kring inköpsprisnivå per cykel. Både leasingavgift och förmånsbelopp baseras på inköpspris. Individuell frihet i val av cykel är något som ökar motivationen och viljan att cykla och där med ökar hälsa och välbefinnande. Både förmånstagare och förmånsgivare är ju dessutom med och betalar för förmånen.